เครื่องสร้ าง Google แผนที่ง่ ายๆ

ข้อมูล
  • Google Map API ver. 3
  • สถานที่ตั้งเป็นตัวชี้ลาก ใส่ที่สถานที่ที่คุณต้องการที่จะแสดง
  • ชี้สถานที่ตั้งอยู่เสมออยู่ในแผนที่ที่ปรากฏ (ดูด้านล่างซ้าย)
  • พิกัดและระดับการซูมจะใส่โดยอัตโนมัติ
  • ฉันคิดว่ามันง่ายมากและง่าย
  • ผู้เขียนไม่สามารถตอบคำถามทางเทคนิคของคุณ
  • กรุณาใช้โปรแกรมนี้โดยตนเองรับผิดชอบ
1. การตั้งค่าตำแหน่ง
คุณสามารถกำหนดตำแหน่งได้สามวิธี
  1. ลากตัวชี้บนแผนที่และวางตำ แหน่ งเป้ าหมาย
  2. ตั้งค่าตำ แหน่ งตามที่อยู่
  3. ใส่ พิ กั ดโดยตรง

พยายามกำหนดตำแหน่งตามที่อยู่

* ในบางกรณีคุณไม่สามารถซื้อตำแหน่งจากที่อยู่ได้
การตั้งค่าแผนที่
พิกัด
ระดับการซูม
ประเภทแผนที่
ขนาดแผนที่ x * กว้าง / สูง
ตำแหน่งแผนที่ ใส่แผนที่ศูนย์
การตั้งค่าบอลลูน
แสดง แสดงค่าเริ่มต้นบอลลูน
หัวข้อ
ข้อความหลัก